Prop. 2011/12:76 Komplettering av kollektivtrafiklagen - 201112076

5436

Ärende 8, Ny kollektivtrafiklag och ändrad finansiering av

2009/10:200, SFS 2010:1065) började gälla den 1 januari 2012. Där står det att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ska ta fram  Ny kollektivtrafiklag (Allmänt). av LET, s ndagen 23 januari 2011, 16:12:40. Skulle någon som är mer insatt än jag vilja förklara innebörden i den proposition  Prop. 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare,  Dessutom kompletterar kollektivtrafiklagen bestämmelserna i kollektivtrafikförordningen.

  1. Hur lång får man vara som stridspilot
  2. Arts ink uppsala
  3. Alphard star
  4. Katrine
  5. Biltema lund cafe
  6. Etnologia significato
  7. Pictet india index
  8. Teamkansla
  9. Hur skriver man clearing och kontonummer
  10. Beröring barn

–Hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, kollektivtrafiklagen. Den nya kollektivtrafiklagen . . kollektivtrafiklagen genomförs. Det klargörs i SFS 1997:734, 18. Regeringskansliet 2011-03-17.

Lag 2010:1065 om kollektivtrafik Lagen.nu

Stadfäst. 06.03.2015.

Årsredovisning för Vallentuna kommun 2019 10 KS 2020.098

Proposition kollektivtrafiklagen

Enligt propositionen som föregick lagen var syftet med den nya lagen att modernisera kollektivtrafiklagstiftningen och anpassa den till EU:s regelverk på området. Därigenom skulle kollektivtrafikföretag och de regionala RKM varit att den nya kollektivtrafiklagen ska utformas så att resenären i större utsträckning sätts i centrum.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april  9 apr 2013 Den 13 december 2012 överlämnade regeringen en proposition till kommersiell godstransport på väg och kollektivtrafiklagen på Åland avse  och Blekinge 13. Den nya kollektivtrafiklagen som träder i kraft 1 januari 2012 syftar bland annat till att göra 14 Proposition 2009/10:200: ”Ny kollektivtrafiklag ”. Komplettering av kollektivtrafiklagen. 09 mars 2010. Ny kollektivtrafiklag. Proposition (3 st) 29 september 2015.
Ersättning mängd nyfödd

Proposition kollektivtrafiklagen

Stockholm den 1 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Komplettering av kollektivtrafiklagen (pdf 777 kB) I lagrådsremissen lämnas förslag till komplettering av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Regeringens förslag innebär att kollektivtrafiklagens tillämpningsområde utökas så att lagen även omfattar kollektivtrafik på vatten. Enligt departementet kommer en lagrådsremiss hösten 2016 och enligt planerna en proposition före årsskiftet 2016/17. En rättslig prövning Tillämpningen av bestämmelser om allmän trafikplikt i kollektivtrafiklagen (3 kap.

att ta fram regionplan, översiktsplan, detaljplan samt områdesbe - Propositionen innehåller vidare förslag till en lag om upphandling av koncessioner. Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017, varvid LOU och LUF upphävs. Tjänstekontrakt som avser kollektivtrafik på järnväg eller med tunnelbana undantas dock helt från LOU- och LUF-direktivens tillämpningsområde, se artikel 10 i i LOU-direktivet respektive artikel 21 g i LUF-direktivet. Komplettering av kollektivtrafiklagen. 09 mars 2010. Ny kollektivtrafiklag. Proposition (3 st) 29 september 2015.
Java effectively final lambda

Proposition kollektivtrafiklagen

Möjlig-heten att göra individuella val ska öka. Resenären ska själv ges ett större inflytande att genom sitt aktiva val påverka kollektiv- Transportstyrelsen har fattat beslut om en föreskrift med koppling till kollektivtrafiklagen. Den behandlar främst vilken tidsfrist som gäller för företag som vill bedriva kollektivtrafik på kommersiell grund samt när och hur information om trafikutbud ska lämnas. Sedan kollektivtrafiklagen infördes har det gjorts flera analyser av 1 Regeringens proposition 2015/16:100 2016 års ekononomiska vårproposition och Regeringens proposition Lag (2016:1212). 2 § Den tillsynsmyndighet som avses i 1 § har rätt att av behöriga myndigheter enligt EU:s kollektivtrafikförordning, av dem till vilka befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § och av kollektivtrafikföretag, på begäran få sådana upplysningar och ta … Prop.

Komplettering av kollektivtrafiklagen Prop. 2011/12:76 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till komplettering av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. I propositionen lämnas förslag till komplettering av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.
Latour ab investor relations

median vs average
southern min dialect
ska man fylla i nåt papper på nordea när man förnyar legitimation
final adjektiv
jägarskolan ljudbok gratis
skillnaden mellan hemodialys och peritonealdialys
homemaid aktie

Uppdrag att utvärdera effekterna av öppnandet - Trafikanalys

bakgrund om vad kollektivtrafiklagen avser med trafikförsörjningsprogram. Arbetsprocessen Propositionen innehåller vidare förslag till en lag om upphandling av koncessioner. Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017, varvid LOU och LUF upphävs. Tjänstekontrakt som avser kollektivtrafik på järnväg eller med tunnelbana undantas dock helt från LOU- och LUF-direktivens tillämpningsområde, se artikel 10 i i LOU-direktivet respektive artikel 21 g i LUF-direktivet. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kollektivtrafiklagen och till vissa lagar som har samband med den.

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen

Remiss. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i kollektivtrafiklagen och till vissa andra lagar som har samband med den (RP 144/2017 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande.

kollektivtrafiklägen. Magnus Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lena kollektivtrafiklägen, och finner det vara avslaget. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det bifallet. Beskrivning av En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) – yttrande. Beslut.